• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 8 november 2018

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 8 november 2018 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek, aanvang om 20:00 uur.

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 14 en 28 juni 2018
  4. Jaarverslag van het bestuur
  5. Financieel jaarverslag ‘17/’18 / vaststelling jaarrekening ‘17/’18
  6. Verslag kascontrolecommissie
  7. Verkiezing leden kascontrolecommissie
  8. Rondvraag
  9. Sluiting