• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 21 november 2019

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 21 november 2019 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek, aanvang om 19:30 uur.

  AGENDA

  1.Opening door de voorzitter

  2.Mededelingen en ingekomen stukken

  3.Notulen van de Algemene Ledenvergaderingen van 20 juni 2019

  4.Benoeming penningmeester

  5.Wijziging Algemeen Reglement

  6.Jaarverslag van het bestuur

  7.Financieel jaarverslag ‘18/’19 / vaststelling jaarrekening ‘18/’19

  8.Verslag kascontrolecommissie

  9.Verkiezing leden kascontrolecommissie

  10.Rondvraag

  11.Sluiting

   

  Toelichting bij agendapunt 4:

  Het bestuur stelt voor de heer Marc van Leeuwen te benoemen tot penningmeester van RKSV Halsteren

   

  Toelichting bij agendapunt 5:

  Het bestuur stelt voor artikel 7, eerste lid van het Algemeen Reglement te wijzigen in:

  Artikel 7 Clubkleuren

  1. Het sporttenue van de vereniging bestaat uit:

  a. shirt: geel, voorzien van clublogo

  b. broek: zwart

  c. kousen: geel en/of zwart