• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 16 november 2017

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 16 november 2017 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek, aanvang om 20:00 uur.

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededeling en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 30 maart 2017
  4. Jaarverslag van het bestuur
  5. Financieel jaarverslag ‘16/’17 / vaststelling jaarrekening ‘16/’17
  6. Verslag kascontrolecommissie 
  7. Verkiezing leden kascontrolecommissie
  8. Aftredende, niet herkiesbare bestuursleden: Ad van der Avert/Huber Bosman
  9. Bestuurlijke organisatie
  10. Rondvraag
  11. Sluiting