• Uitnodiging Algemene Ledenvergadering d.d. 14 juni 2018

  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

  Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 14 juni 2018 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek. Aanvang: 19.30 uur.

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededeling en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 16 november 2017
  4. Voorstel vaststelling contributiebedragen seizoen 2018-2019
  5. Vaststelling begroting seizoen 2018-2019
  6. Benoeming bestuursleden
  7. Vaststelling gewijzigde Statuten en Algemeen Reglement
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

  De notulen, het contributievoorstel, de ontwerp-statuten en het ontwerp-Algemeen Reglement kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via info@rksvhalsteren.nl.

  Hoogachtend,

  Het bestuur van RKSV Halsteren