• Algemene Ledenvergadering uitgesteld naar 20 juni a.s.

  In verband met diverse ontwikkelingen (waaronder de nacompetitie van Zondag 1) bleek het voor het bestuur helaas niet mogelijk tijdig een concept-begroting voor komend seizoen op te stellen. Om die reden wordt de Algemene Ledenvergadering wederom met twee weken uitgesteld, nu naar donderdag 20 juni a.s..

  Het bestuur van RKSV Halsteren nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op donderdag 20 juni 2019 in de bestuurskamer van RKSV Halsteren op sportpark De Beek. Aanvang: 19.30 uur.

  AGENDA

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Notulen van de Algemene vergadering 8 november 2018
  4. Voorstel vaststelling contributiebedragen 2019-2020
  5. Vaststelling begroting 2019-2020
  6. Benoeming bestuursleden
      - Sebastiaan Bouten, verkiesbaar
      - John van Elzakker en Patrick Koek, aftredend en herkiesbaar
  7. Rondvraag
  8. Sluiting

  De notulen en het contributievoorstel kunnen worden opgevraagd bij de secretaris via info@rksvhalsteren.nl.

  Hoogachtend,

  Het bestuur van RKSV Halsteren